Bezoek Afsluitdijk Wadden Center

Nota bene wel op vrijdag de 13e! 🙂 Bijna 30 leden bezochten vrijdagmiddag het nieuwe waddencentrum op Kornwerderzand. De commissieleden Jolanda Rötert, Annigje Toering en Anne Osinga hadden het nieuwe waddencentrum uitgekozen als eerste excursie in 2018. Moeilijk te vinden […]

Lees meer

Categorieën

Op dizze pagina fine Jo ynformaasje oer de Feriening:
- it bestjoer fan de Feriening
- de kommisjes dy‘t oan it wurk binne
- de Statuten fan de Feriening

Oan dizze pagina wurd noch wurke. Jo fine hjir nijs út de Feriening (oer leden en oare nijskjirriche saken) en oansprekkend nijs út de provinsje.

Op dizze pagina kinne Jo lêze wat der allegearre bart yn de Feriening:
- oankundigings en ferslaggen fan wurkbesites oan ferskate organisaasjes
- Leafhawwerij fan leden fan de Feriening

Dit part fan ‘e site is allinnich tagonklik foar leden. Dy hawwe in wachtwurk krigen om tagong te krijgen ta dit part. Hjir binnen de leden fan de Feriening te finen en in tal dokuminten.