18 april: FES bijeenkomst in Landbouwmuseum

Geachte leden, Ter afronden van de financiële verantwoording behorende bij de algemene ledenvergadering nodigen we u uit voor een ledenvergadering gecombineerd met een bijeenkomst bij het Fries Landbouwmuseum te Goutum op dinsdag 18 april 2023 van 14.00 uur tot 17.00 […]

Lees meer

Categorieën

Op dizze pagina fine Jo ynformaasje oer de Feriening:
- it bestjoer fan de Feriening
- de kommisjes dy‘t oan it wurk binne
- de Statuten fan de Feriening

Oan dizze pagina wurd noch wurke. Jo fine hjir nijs út de Feriening (oer leden en oare nijskjirriche saken) en oansprekkend nijs út de provinsje.

Op dizze pagina kinne Jo lêze wat der allegearre bart yn de Feriening:
- oankundigings en ferslaggen fan wurkbesites oan ferskate organisaasjes
- Leafhawwerij fan leden fan de Feriening

Dit part fan ‘e site is allinnich tagonklik foar leden. Dy hawwe in wachtwurk krigen om tagong te krijgen ta dit part. Hjir binnen de leden fan de Feriening te finen en in tal dokuminten.