Feriening

-Bestjoer Provinciehuis Leeuwarden, Soeters van Eldonk architectenWolkom!

Op dizze pagina stiet de gearstalling fan it bestjoer en de troch it bestjoer ynstelde kommisjes.
Der binne twa kommissjes: de kommissje aktiviteiten en de kommisje Kulturele Haadstêd 2018.

Ek de Statuten fan de Feriening stean op dizze pagina.

De betreffende links stean hjirneist.

 

-Kommisje
-Statúten