Kommisjes

Kommisje aktiviteiten:

FNP_Annigje_Toering

Annigje Toering

jolanda rotert

Jolanda Rotert

vrouw-hoofd-silhouet

Coby Laanstra

De kommisje aktiviteiten organisearret wurkbesites foar de leden fan de Feriening Eardere Steateleden. Sa binne der fanôf 2013 besites organisearre nei ûnder oaren it nei Frysk Museum, it Woudagemaal Wetsus, Besykersintrum Ofslútdyk en de Maritime Akademy yn Harns.

 

 

Kommisje Kulturele Haadstêd 2018

download

Albert Oostland

willem haarsma

Willem Haarsma

Irona Groeneveld

Irona Groeneveld

De kommisje Kulturele Haadstêd 2018 besjocht op hokker wize de FES
in bydrage leverje kin oan it barren yn 2018.
Yn gearspraak mei de leden wurdt in plan betocht.